Opieka zdrowotna - SP6 Orzesze Zawiść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Przejdź do treści

Opieka zdrowotna

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę szkolną w ramach opieki nad uczniami.

 
1.Przygotowanie do powszechnych, profilaktycznych badań lekarskich uczniów klasy 3,7 i 1 w przypadku braku bilansu zdrowia 6-latka.
 
2. Wykonywanie testów przesiewowych, ich interpretacja, kierowanie postępowaniem poprzesiewowym i egzekwowanie wyników w klasie 5.
 
3. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi.
 
4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.
 
5.Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć.
 
6. Prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi( wymagana pisemna zgoda rodzica).
 
7. Prowadzenie działań na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych np. kontrola czystości włosów w przypadku zgłoszenia o wszawicy.
 
8. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
 
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 
10. Stała współpraca z rodzicami, dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i poradniami dziecięcymi.
 
Zakres świadczeń gwarantowanych wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania określa ustawa z dnia 27.08.2004 roku z późniejszymi zmianami.
 
Opieka zdrowotna nad uczniem jest sprawowana z poszanowaniem praw pacjenta w szczególności zachowania tajemnicy informacji uzyskiwanych w związku ze sprawowaniem opieki oraz poszanowaniem intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
 
Rodzicowi\opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniem złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.   
 
Wróć do spisu treści