Świetlica - SP6 Orzesze Zawiść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Przejdź do treści

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ORZESZU - ZAWIŚCI
I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy oraz z zasadami w niej obowiązującymi.
2. Praca z uczniami zwolnionymi z zajęć lekcyjnych: wychowania fizycznego, religii oraz z powodu nieobecności nauczyciela przedmiotu.
3. Pomoc w odrabianiu zadań domowych; wdrażanie do systematycznej nauki.
4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności artystycznych.
5. Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się.
6. Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za wystrój i mienie szkoły - pomoc w wykonywaniu dekoracji okolicznościowych, aktualizacja gazetek.
7. Prowadzenie zajęć ruchowych, plastycznych - dostosowanych do aktualnej tematyki.
8. Współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.
1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci klas I - VII, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka, w której podaje aktualne dane dziecka.
3. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
4. Dziecko zapisane do świetlicy może być odebrane tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione w karcie zgłoszenia.
5. Wychowawca jest zobowiązany do "poszukiwania" dziecka zapisanego do świetlicy tylko w przypadku pierwszoklasistów i wyłącznie w okresie miesiąca wrzesień. Jeżeli dziecko nie zgłosi się na świetlicę (a jest na nią zapisane) za jego bezpieczeństwo w tym czasie nie odpowiadają wychowawcy świetlicy.
6. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach zobowiązani są powiadomić o tym fakcie świetlicę.
7. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
8. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka najpóźniej o godz. 16.00.
9. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (opiekunowi) osobiście przez nauczyciela - wychowawcę.
10. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).
11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
12. Rodzice, których dziecko ma wybiórczo skorzystać ze świetlicy szkolnej, proszeni są o dostarczenie - wychowawcy świetlicy - informacji w formie pisemnej.
13. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Decyzję o jego usunięciu podejmuje dyrektor w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.
14. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY
Uczniowi korzystający ze świetlicy szkolnej mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, księgozbioru świetlicy..
4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
Uczniowie korzystające ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Kulturalnego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
2. Dbania o czystość, ład i porządek w świetlicy.
3. Poszanowania sprzętu świetlicy.
Wróć do spisu treści